KOMUNIKAT

12 Kwiecień 2019

Szanowni Państwo,

informuję, że Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego ustalił na początku roku szkolnego  15, 16, 17  kwietnia  oraz 29, 30 kwietnia i 2 maja 2019 roku dniami wolnymi  od zajęć dydaktyczno- wychowawczych zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 23 sierpnia 2017r. poz. 1603).   W związku z trwającym strajkiem, na dzień  dzisiejszy, nie jestem w stanie  zorganizować zajęć wychowawczo – opiekuńczych  i  tym samym zapewnić uczniom opiekę  (z wyjątkiem dzieci z Oddziału Przedszkolnego).

Zwracam się  z prośbą do Państwa o sprawowanie opieki nad dziećmi w/ w dniach.

Egzamin ósmoklasisty zostanie zorganizowany,  jednakże zredukowałam jedną komisję egzaminacyjną za zgodą OKE  i zmodyfikowałam  zespoły nadzorujące.

Z  poważaniem
Jolanta Karcz