OGŁOSZENIE

30 Kwiecień 2019

1 maja 2019 r. – Święto Pracy – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

2 maja 2019 r. dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalony przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  i Rady Pedagogicznej oraz Samorządu Uczniowskiego.  Zgodnie z treścią  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603 § 5.) W tym dniu istnieje możliwość skorzystania przez dzieci z zajęć opiekuńczo -świetlicowych w godzinach od 7.00 do 17.00.
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego mają w w/ w dniu zajęcia obowiązkowe w godzinach od 8.00 do 13.00.

3 maja 2019 r. –  Święto Konstytucji – dzień wolny od zajęć lekcyjnych.