„PLUS RATIO QUAM VIS”

5 Czerwiec 2019

I my tam byłyśmy.

Gaude Mater wysłuchałyśmy.

 

Uczniowie kaszowskiej Jedynki wzięli udział

w projekcie z konkursem naukowo-kulturowym

 „PLUS RATIO QUAM VIS”

 (Więcej znaczy rozum niż siła), którego myślą przewodnią stały się słowa:

SŁUŻĄC OJCZYŹNIE –  pracą, myślą, talentem.

 

 

  1. Organizatorzy: Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, Akademia Żakowska w Krakowie, Stowarzyszenie SZERSZE HORYZONTY.
  2. Konkurs odbywa się pod patronatem Rektora UJ.
  3. Opiekę merytoryczną nad Konkursem sprawuje Rada Konkursowa, powoływana przez Organizatorów, w skład  której wchodzą co najmniej cztery osoby (w tym pracownicy naukowi  UJ).
  4. Konkurs ma zasięg wojewódzki.
  5. Konkurs obejmuje trzy etapy: zajęcia przygotowawcze i test sprawdzający, przegląd prezentacji przygotowanych przez uczestników, test finałowy.

 

 

 

Konkurs umożliwił uczestnikom poznanie zasobów dziedzictwa intelektualnego i kulturowego Krakowa, pogłębienie świadomości własnego procesu uczenia się, nabycie umiejętności wykorzystania różnych źródeł informacji (podana literatura, otrzymane materiały, zdobyte wiadomości w trakcie warsztatów i wycieczki), planowanie i organizowanie pracy indywidualnej i grupowej, nawiązywanie współpracy i efektywnego współdziałania, skuteczne porozumiewanie się w grupie,  branie odpowiedzialności za realizację zadań, zaprezentowanie swoich odkryć i osiągnięć, dokonywanie oceny swojej pracy i wiedzy. W ramach projektu odbyły się zajęcia przygotowawcze np. wycieczka po Dzielnicy Uniwersyteckiej i innych miejscach związanych ze środowiskiem naukowo-artystycznym Krakowa oraz warsztaty muzealne. Zajęcia oparte były  o zróżnicowane modele pracy: samodzielną, w małych grupach (4-5 osób) oraz całego zespołu. Pierwszy test sprawdzający nabytą wiedzę odbył się  pierwszego dnia zajęć muzealnych, który umożliwił przejście do etapu finałowego. W trakcie realizacji zadania związanego z prezentacją zdobytej wiedzy dla pozostałych uczniów  w klasie lub szkole należało wykorzystać wizualizacje postaw i pojęć, opracowanie syntez i plansz, a następnie przesłać relację z tej części projektu, która była warunkiem zakwalifikowania uczestników do udziału w etapie finałowym – obejmującym: poznanie II części ekspozycji muzealnej, zapoznanie się z podaną literaturą (we własnym zakresie) oraz przystąpienie do testu końcowego, mającego poziom  i charakter finału olimpiady interdyscyplinarnej. W pierwszej części uczestniczyli uczniowie z klasy VI: Grzegorz Gniewek, Michał Kałuski, Magdalena Kopeć, Marcin Kotara, Kamila Kucharska, Zuzanna Mastek, Wiktoria Owca Małgorzata Para, Mateusz Piątek, Magdalena Suska oraz uczennice klasy VII: Magdalena Czepiel, Kornelia Nowak, Maria Para. W finałowym etapie udział wzięły: Magdalena Kopeć, Małgorzata Para, Maria Para.

Miło mi poinformować, że relacja naszych uczniów została wyróżniona i Ci, którzy się do tego przyczynili, otrzymali cenne upominki. Koordynatorką tego przedsięwzięcia była p. Teresa Ciągło.

Na Galę Finałową w Auli Collegium Maius UJ zaproszone zostały trzy uczennice

( Magdalena Kopeć i Małgorzata Para z klasy VI oraz Marysia Para z klasy VII), które najlepiej napisały test mający charakter olimpiady interdyscyplinarnej i otrzymały wyróżnienia I i II stopnia. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a organizatorom bardzo dziękujemy.

                                                                                                             T.C.