O pracowni multimedialnej

1.  Ze stanowisk komputerowych w pracowni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

2.  Korzystanie z komputerów jest bezpłatne.

3.  Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki pod opieką nauczyciela.

4. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.

5.  Stanowiska komputerowe w pracowni multimedialnej służą wyszukiwaniu informacji związanych z nauką w szkole oraz do celów edukacyjnych: (poszukiwań materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, wykonywania własnych prac dla potrzeb naukowych, tworzenia dokumentów Samorządu Szkolnego i innych organizacji działających w szkole).

6. Przed przystąpieniem do pracy przy komputerze należy dokonać wpisu w zeszycie (imię, nazwisko, klasę, nazwę programu) oraz cel korzystania ze stanowisk.

7. W pracowni obowiązuje cisza.

8.  Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

9.  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych bez zgody nauczyciela.

10.  Zabrania się zapisywania dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela.

11.  Użytkownik chcący korzystać z dyskietki ma obowiązek zgłoszenie tego nauczycielowi dyżurnemu lub nauczycielowi – bibliotekarzowi.

12.  Nie można wykorzystywać komputera do gier i zabaw bez zgody nauczyciela.

13.  Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

14.  Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.

15.  Z drukarki mogą korzystać wyłącznie osoby do tego upoważnione po wcześniejszym zgłoszeniu nauczycielowi – bibliotekarzowi.

16.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

17.  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

18.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz lub nauczyciel dyżurny ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

19.  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).