SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Przewodnicząca: Joanna Kurpan kl. VII

Zastępca:  Maria Para kl. VI

Skarbnik: Dagmara Para kl. VII

Członkowie:

 • Oliwia Skalny kl. IV
 • Kamila Kucharska kl. V
 • Bartłomiej Gaweł kl. V
 • Julia Sieradzka kl.VI
 • Kornelia Nowak kl. VI
 • Agnieszka Kasprzycka kl. VI
 • Martyna Ciuba kl. VI

Plan pracy samorządu w roku szkolnym 2018/19

Regulamin wyborów do Samorządu Uczniowskiego

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Józefa w Kaszowie

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu.
 2. Samorząd Uczniowski (SU) jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły.
 3. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 4. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU razem z opiekunami.

 

§ 2

Cele Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1)        Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2)        Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3)        Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4)        Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.

5)        Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6)        Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą:

1)        prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;

2)        prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)        prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań;

4)        prawo redagowania gazetki szkolnej;

5)        prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem;

6)        prawo wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu.

 

 

 

§ 3

Zadania Samorządu Uczniowskiego

Główne zadania Samorządu to:

 1. Przedstawienie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
 2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
 3. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 4. Angażowanie uczniów do wykonania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.
 5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
 6. Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.
 7. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
 8. Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu SU.
 9. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
 10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).

 

§ 4

Organy Samorządu Uczniowskiego

 1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.
 2. Samorząd Klasowy składa się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza.
 3. Wybór Rady Klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym lub tajnym  w terminie do 20 września.
 4. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie Zarządu Samorządu oraz członkowie sekcji organizacyjnych.
 5. Zarząd Samorządu Uczniowskiego składa się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika i sekretarza.
 6. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III – VI w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
  1. W Samorządzie Uczniowskim działają sekcje:

1)        artystyczna,

2)        kulturalno – imprezowa,

3)        porządkowa,

4)        informacyjna.

 1. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie SU.
 2. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły lub Opiekuna Samorządu Uczniowskiego może dojść do odwołania Zarządu SU lub jego członków.
 3. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od 1 października do 30 września następnego roku szkolnego.
 4. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok szkolny.
 5. Dokumentację Samorządu tworzą:

1)        plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny,

2)        zeszyt działalności Samorządu Uczniowskiego.

 1. Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora Szkoły.
 2. Regulamin SU uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu jawnym.
 3. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły  w zależności od potrzeb.
 5. Spotkania SU odbywają raz na dwa miesiące przy uczestnictwie Opiekuna i Dyrekto-ra Szkoły, a w razie potrzeby częściej.

 

§ 5

Fundusze Samorządu Uczniowskiego

 1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania ich działalności, dysponentem funduszu są opiekunowie Samorządu.
  1. Fundusze samorządu mogą być tworzone:

1)        z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,

2)        z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

3)        ze sprzedaży artykułów dekoracyjnych własnoręcznie wykonanych lub zakupionych.

§ 6

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego

 1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, a w szczególności         w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.
 2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
 3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
 4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
 5. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.
  1. Dyrektor ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 7

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

 1. Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1)        Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły;

2)        Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu;

3)        Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich;

4)        Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności;

5)        Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU;

6)        Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

 1. Kadencja Opiekuna trwa jeden rok.
 2. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.

 

§ 8

Ordynacja wyborcza

 1. Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się w ostatnim tygodniu września.
 2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III – VI.
 3. Do Zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy III – VI (zgłoszenia do połowy września).
 4. Kandydat do Zarządu SU powinien:

1)        być śmiały, energiczny, pomysłowy, kulturalny, otwarty na sprawy kolegów,

2)        umieć współpracować w grupie,

3)        umieć podejmować decyzje, negocjacje,

4)        chętnie działać na rzecz szkoły,

5)        posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania,

6)        nie mieć problemów w nauce.

 1. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na plakatach przedstawiają swoje zdjęcie, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie.
 2. Kampania trwa do dnia wyborów.
 3. Kandydatami na Opiekunów SU są wszyscy nauczyciele uczący w klasach 0 -VI Szkoły Podstawowej.
 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów reprezentujących kandydatów do Zarządu SU. Zadaniem komisji jest przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu oraz ogłoszenie wyników wyborów bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji.
 5. Każdemu uczniowi przysługuje prawo do oddania jednego głosu na kandydata do Zarządu SU.
 6. Każdy uczeń ma prawo do oddania dwóch głosów na Opiekunów SU – w tym jeden głos na nauczyciela uczącego w klasach 0-III i jeden głos na nauczyciela uczącego w klasach IV – VI.
 7. W skład Zarządu SU wchodzą cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik i sekretarz).
 8. Opiekunami SU zostaje dwóch nauczycieli z największą liczbą głosów – jeden nauczyciel uczący w klasach 0-III i jeden nauczyciel uczący w klasach IV-VI.
 9. Wyboru szefów poszczególnych sekcji dokonuje się na pierwszym zebraniu SU.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 3. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły, tzn. wywieszony na tablicy ogłoszeń SU oraz opublikowany na stronie internetowej szkoły.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunami i Zarządem SU.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.