ŚWIETLICA SZKOLNA

Plan pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/19

 

NA ŚWIETLICY:

 

 

GODZINY PRACY

 

Świetlica szkolna pracuje codziennie od godz. 7.00 do godz. 17.00.

 

ŚWIETLICA – PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej także sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę na zajęciach świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw, wyrabiania umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Staramy się nauczyć dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw.

ZASADY PRACY W GRUPIE

 1. Jesteśmy dla siebie mili.
 2. Mówimy do siebie po imieniu.
 3. Mówi jedna osoba – reszta słucha.
 4. Wypowiedzi nie oceniamy i nie krytykujemy.
 5. Nie śmiejmy się z drugiej osoby.
 6. Każdy ma prawo w sposób kulturalny przedstawić swój punkt widzenia.
 7. Pomagamy sobie wzajemnie.
 8. Jesteśmy grzeczni, mówimy po cichu, nie przeszkadzamy innym.
 9. Szanujemy siebie wzajemnie, nie kłócimy się i nie obrażamy.
 10. Nie niszczymy cudzych prac.
 11. Jesteśmy sprawiedliwi.
 12. Odpowiadamy za swoją pracę.
 13. Wykonujemy ustalone zadania.
 14. Chętnie uczestniczymy w proponowanych zabawach.
 15. Zostawiamy po sobie porządek.
 16. Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

ZAJĘCIA DLA DZIECI

 • ZAJĘCIA PLASTYCZNE
 • ZAJĘCIA TEATRALNE – ŻYWEGO SŁOWA
 • GRY DYDAKTYCZNE, UKŁADANKI
 • ZABAWY INTEGRACYJNE
 • ODRABIANKI
 • CZYTANIE LITERATURY DZIECIĘCEJ
 • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KONCENTRACJĘ

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

 1. Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z Planem Wychowawczym Szkoły.
 2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 3. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy.
 4. Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice w kwestionariuszu zgłoszenia.
 5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.
 6. Dziecko nie będzie wypuszczane ze świetlicy na prośbę telefoniczną.

 

Cele i zadania świetlicy

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zajęciach lekcyjnych w bezpieczny i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do nauki i rekreacji.
 2. Do zadań świetlicy należy:
 •  stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju;
 • dbanie o bezpieczeństwo wychowanków oraz przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom;
 • organizowanie nauki własnej i pomocy w nauce;
 • zapewnienie opieki wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwego zachowania w szkole, domu i środowisku lokalnym;
 • wdrażanie do pożytecznego organizowania czasu wolnego;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;

 

Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Ich prawa  i obowiązki wynikają z potrzeb i zadań świetlicy.

 

Wychowanek ma prawo do:

 •  życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań,
 • rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz wsparcia ze strony wychowawcy,
 • ubiegania się o udział w reprezentowaniu świetlicy i szkoły w konkursach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
 • zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć,
 • poszanowania godności osobistej i ochrony przed przemocą.

Wychowanek jest zobowiązany do:

 • przestrzegania reguł zachowania w świetlicy,
 • stosowania się do uwag i wskazówek wychowawcy,
 • przestrzegania zasad współżycia w grupie,
 • pomagania słabszym,
 • dbania o gry, zabawki i inny sprzęt znajdujący się w świetlicy,
 • porządkowania swojego miejsca pracy i zabawy.

 

I Zadania i obowiązki nauczycieli – wychowawców

 1. Przestrzeganie przepisów bhp w świetlicy.
 2. Dbałość o wszechstronny rozwój wychowanków.
 3. Kwalifikowanie uczniów do świetlicy.
 4. Prowadzenie dokumentacji –plany pracy, dziennik zajęć.
 5. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami i rodzicami uczniów.

 

 

ZAPISY DO ŚWIETLICY

 

 1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców (opiekunów) lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole.
 2. W roku szkolnym 2016/2017 świetlica czynna będzie w godzinach”

od 7.00 – 17.00.

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie z klas I – IV.
 2. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe w szkole, ale po wcześniejszym zgłoszeniu przez rodziców (opiekunów) konkretnych dni i godzin.
 3. Do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2016/2017 w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

- obojga rodziców pracujących,

- rodziców samotnie wychowujących dzieci i jednocześnie pracujących,

- rodziców, z których jeden pracuje, a drugi opiekuje się młodszym potomstwem,

- dzieci oczekujące na zajęcia dodatkowe,

 

W przypadku jednoczesnego spełniania warunków, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dziecko rodziców niepracujących będzie przyjmowane w miarę możliwości wolnych miejsc.

 

Dodatkowym warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu świetlicy przez rodziców (opiekunów).

 

Tutaj znajduje się Plan Pracy Świetlicy: roczny plan pracy