SZTANDAR SZKOŁY

 

Zdjęcia z uroczystości nadania i poświęcenia sztandaru szkoły: Kliknij mnie

 

 CEREMONIAŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO  JÓZEFA  W KASZOWIE

Z UDZIAŁEM POCZTU SZTANDAROWEGO

 

 1. Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych. Jest zbiorem zasad zachowania młodzieży w trakcie uroczystości szkolnych dotyczących w szczególności właściwych postaw patriotycznych uczniów oraz szacunku do symboli narodowych
  i szkolnych.

 

 1. Do najważniejszych symboli szkolnych zaliczamy:
 • godło szkoły – logo jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach .
 • sztandar szkoły
 • hymn szkoły

 

 1. Sztandar szkolny:
 • Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i najbliższe otoczenie.
 • Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.
 • Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie na terenie szkoły.
 • Udział sztandaru w uroczystościach szkolnych:
 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • ceremonia ślubowania klas pierwszych / pasowania na przedszkolaka
 • święto patrona szkoły i inne uroczystości związane z patronem
 • Dzień Edukacji Narodowej (14 października)
 • uroczystości nawiązujące do rocznic ważnych wydarzeń historycznych: Święto Odzyskania Niepodległości (11 listopada), Święto Flagi (2 maja), Święto Konstytucji 3 Maja (3 maja)
 • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego
 • uroczyste okolicznościowe np. akademie szkolne
 • powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego
 • udział pocztu sztandarowego w uroczystościach lokalnej społeczności np. rocznice pacyfikacji w Kaszowie ( lipiec) oraz uroczystościach gminnych, małopolskich itp.
 • W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania sztandaru kirem:

 • wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

Chwyty sztandaru:

 • Postawa „zasadnicza” – sztandar postawiony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce podtrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała. Lewa ręka w postawie zasadniczej.
 • Postawa „spocznij” – sztandar trzymany przy prawej nodze, jak w postawie „zasadniczej”. Chorąży i asysta pozostają w postawie „spocznij” – ciężar ciała przenoszą na prawa nogę przy jednoczesnym wysunięciu lewej o pół stopy              do przodu z jednoczesnym skrętem o 45º stopni w lewą stronę.
 • Postawa „na ramię” – chorąży przesuwa prawą rękę po drzewcu na wysokość prawego barku, przy jednoczesnym położeniu lewej ręki na drzewcu na wysokości pasa. Energicznym ruchem przenosi drzewce sztandaru na prawe ramię i trzyma pod kątem 45º w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca. Płachta sztandaru musi być oddalona od barku przynajmniej na szerokość dłoni.
 • Postawa „prezentuj” – z postawy „zasadniczej” chorąży podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia (dłoń prawej ręki na wysokości barku), lewą rękę kładzie na drzewcu poniżej końca zaczepu płachty i jednocześnie opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie „ zasadniczej”.
 • „Salutowanie” sztandarem w miejscu – wykonuje się z postawy „prezentuj”. Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45º.  Po czasie „ salutowania” przenosi sztandar do postawy „prezentuj”.
 • „Salutowanie” sztandarem w marszu – z położenia „na ramię” w taki sam sposób jak przy „salutowaniu” w miejscu. Poczet maszeruje krokiem defiladowym.

 

 

 

 1. Poczet sztandarowy:
 2. Skład osobowy pocztu sztandarowego tworzą: 1 Chorąży (sztandarowy) i 2 asystujących. Powołuje się również „rezerwowy” skład Pocztu Sztandarowego (1 Chorąży i 2 asystujących), jako nominalnie równoważny rangą.
 3. Pełnienie funkcji chorążego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej.
 4. Poczet Sztandarowy powinien być wytypowany spośród uczniów klas najstarszych w szkole wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.          W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość typowania do pocztu sztandarowego uczniów z bardzo dobrą oceną zachowania.
 5. Kandydatury do składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu sztandarowego na zebraniu Rady Pedagogicznej w terminie do 20 czerwca danego roku szkolnego.
 6. Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu.
 7. Kadencja pocztu sztandarowego trwa jeden rok (począwszy od przekazania w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego).
 8. O wyborze uczniów do pocztu sztandarowego powiadamia się rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 9. Za niewłaściwe realizowanie obowiązków, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień statutu szkolnego (na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły) decyzją Rady Pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takiej sytuacji dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 10. Ubiór pocztu sztandarowego powinien być odświętny:
  • Chorąży – czarne lub granatowe spodnie i biała koszula
  • asystujący – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice
 11. Insygnia pocztu sztandarowego:
  • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze
  • białe rękawiczki
 12. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie szkoły.
 13. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości w ustawieniu obok siebie, przy czym chorąży idzie w środku. Jeśli droga przemarszu jest wąska dopuszcza się przemarsz „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, ustawia się przodem           do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.
 14. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.
 15. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45º do przodu  i staje po lewej lub prawej stronie bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu. W trakcie Mszy Świętej lub innej uroczystości członkowie pocztu nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów.
 16. Pochylenie sztandaru pod kątem 45º do przodu w pozycji „Baczność” następuje w sytuacjach:
  • podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią Św., oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy Wystawieniu Najświętszego Sakramentu;
  • podczas opuszczania trumny do grobu;
  • podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;
  • podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje;
  • na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez księdza lub inną przemawiającą osobę.
  • Poczet sztandarowy opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

5, Ceremoniał uroczystości szkolnych z udziałem sztandaru:

 •  Wprowadzenie sztandaru:
Lp. Komendy Opis zachowania się uczestników Poczet sztandarowy Sztandar
1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru

przygotowanie

do wejścia

postawa

„na ramię”

2.

„baczność” –

poczet     sztandarowy sztandar szkoły wprowadzić

postawa zasadnicza

– wprowadzenie

sztandaru

– zatrzymanie na

ustalonym miejscu

– marsz krokiem

defiladowym

– w postawie

„na ramię” w marszu

– salutowanie

w marszu

– postawa „prezentuj”

3.

„do hymnu

państwowego”

– „do hymnu szkoły”

jak wyżej postawa „zasadnicza”

– postawa

„salutowanie”

w miejscu

 4. „po hymnie” postawa spocznij spocznij

– postawa „prezentuj”

– postawa „spocznij”

5. proszę usiąść uczestnicy siadają spocznij - postawa „spocznij”

 

Uwaga: Poczet podlega dalszym komendom przewidzianym ceremoniałem uroczystości.

 •  Wyprowadzenie sztandaru:

 

Lp. Komendy

Opis zachowania się uczestników

po komendzie

Poczet sztandarowy Sztandar
1. proszę o powstanie uczestnicy powstają przed wyprowadzeniem sztandaru „spocznij” postawa „spocznij”
2.

„baczność” poczet

sztandarowy

sztandar szkoły wyprowadzić

uczestnicy w postawie „zasadniczej”

– postawa

zasadnicza

– wyprowadzenie

sztandaru

– postawa

„zasadnicza”

– postawa „na ramię”

w marszu

– salutowanie

w marszu

3. „spocznij” uczestnicy siadają

 

Uwaga: Chorąży i asysta opiekują się sztandarem i insygniami aż do momentu umieszczenia  go w gablocie.

 •  Ceremoniał ślubowania klas pierwszych odbywa się na uroczystości Dnia KEN

 Wprowadzenie i wyprowadzenie  sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem.

 

Lp. Komendy

Opis zachowania się uczestników

po komendzie

Poczet sztandarowy Sztandar
1. wytypowani uczniowie klas pierwszych                 do ślubowania – wystąp! uczestnicy stoją,  wytypowani uczniowie klas pierwszych ustawieni w dwóch rzędach podchodzą w stronę pocztu sztandarowego, po zatrzymaniu zwracają się przodem do siebie

– postawa

„spocznij”

- postawa „spocznij”
2.

„baczność”

poczet sztandarowy               do ceremonii ślubowania wystąp

postawa zasadnicza

– poczet

sztandarowy

wykonuje krok

do przodu

– sztandarowy

pochyla sztandar

 

– postawa „prezentuj”

– postawa „salutowanie

w miejscu”

3. „do ślubowania”

uczestnicy w postawie zasadniczej,

ślubujący podnoszą prawą rękę na wysokości oczu skierowaną w stronę sztandaru  (dwa złączone palce skierowane                   do przodu)

– postawa

zasadnicza

– postawa „salutowanie

w miejscu”

4. „po ślubowaniu”

uczestnicy „spocznij”,

ślubujący opuszczają rękę, zwracają się tyłem do pocztu sztandarowego i odchodzą w wyznaczone miejsce

– postawa

„spocznij”

– postawa „prezentuj”

– postawa „zasadnicza”

– postawa „spocznij”

 Tekst ślubowania:

My, uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM.ŚWIETEGO JÓZEFA W KASZOWIE uroczyście przyrzekamy na sztandar-symbol tradycji i chluby naszej szkoły, że uczynimy wszystko, aby być godnym miana ucznia tej szkołyUroczyście  Ślubujemy!

 

 • Zdobywać wytrwale wiedzę i umiejętności

     – Ślubujemy!

 • Dbać o godność ucznia i dobre imię szkoły

     - Ślubujemy!

 • Krzewić ideały dobra, piękna i sprawiedliwości

     – Ślubujemy!

 • Darzyć szacunkiem nauczycieli i pracowników szkoły

     – Ślubujemy!

 • Przestrzegać zasad współżycia koleżeńskiego

     - Ślubujemy!

 • Nie zawieść pokładanych w nas nadziei

     – Ślubujemy!

 • Kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie do nauki i drugiego człowieka

     – Ślubujemy!

 •  Ceremoniał przekazania sztandaru odbywa się na uroczystości zakończenia roku szkolnego klasy VIII

 

Wprowadzenie i wyprowadzenie sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem

Lp. Komendy

Opis zachowania się uczestników

po komendzie

Poczet sztandarowy Sztandar
1. proszę wstać uczestnicy wstają - postawa „spocznij”

– postawa

„spocznij”

2.

„baczność

poczet sztandarowy            oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru  –

„wystąp”

uczestnicy postawa „zasadnicza”,

nowy skład pocztu występuje i ustawia się: chorąży z przodu sztandaru, asysta                 po obu jego stronach

– postawa

„zasadnicza”

– postawa

„zasadnicza”

 

 

3. „do ślubowania”

uczestnicy postawa zasadnicza

– pani dyrektor czyta

tekst ślubowania

– chorąży pochyla

sztandar

do ślubowania

– nowy skład pocztu

powtarza:

„Ślubujemy”

 

– postawa „salutuj”

 

 

 

4.

„po ślubowaniu”

 

 

postawa spocznij

– po ślubowaniu

chorąży i asysta

po kolei przyklęka

na prawe kolano

i całuje róg płachty

sztandaru

– nowa asysta ustawia

się z chorążym

przodem do pocztu

sztandarowego

– postawa

„spocznij”

 

 

 

 

 

5.

„baczność”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„sztandar szkoły przekazać”

 

 

 

 

„spocznij”

uczestnicy postawa zasadnicza

 

– chorąży podaje

sztandar jednej

z asysty;

– przekazuje szarfę,

potem rękawiczki

nowemu chorążemu

– następnie odbiera

sztandar

– dotychczasowa

asysta przekazuje

szarfy i rękawiczki

nowej asyście

– chorąży przekazuje

sztandar nowemu

chorążemu mówiąc:

  „Przekazujemy

  Wam sztandar  

  szkoły-symbol

  patriotyzmu                

  i tradycji, noście go

  z dumą i honorem”

– postawa

„spocznij”

 

6.

podziękowania          dla dotychczasowego pocztu

 

-postawa spocznij

– dotychczasowy

poczet stoi na

środku sali

– postawa

„spocznij”

7.

„ustępujący poczet sztandarowy odmaszerować”

 

uczestnicy nagradzają brawami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce

– postawa

„zasadnicza”

 

– postawa „spocznij”

– postawa

„prezentuj”

– postawa „spocznij’

 

 

Tekst  ślubowania:

 Przyjmując sztandar SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KASZOWIE, przyrzekamy uroczyście:

 • nosić go dumnie i wysoko

      – Ślubujemy!

 • przestrzegać wpajanych w szkole zasad i ideałów

Ślubujemy!

 • szanować dobre imię naszego gimnazjum i kultywować jego tradycje

Ślubujemy!

 • godnie reprezentować szkołę

      – Ślubujemy!

 

 • Ceremoniał ślubowania absolwentów odbywa się na uroczystości pożegnania absolwentów.

 

Wprowadzenie i wyprowadzenie  sztandaru zgodnie z wcześniejszym opisem.

 

Lp. Komendy Opis zachowania się uczestników po komendzie Poczet sztandarowy Sztandar
1. wytypowani absolwenci                do ślubowania – wystąp! uczestnicy stoją,  wytypowani uczniowie klas trzecich ustawieni          w  dwóch rzędach podchodzą w stronę pocztu sztandarowego, po zatrzymaniu zwracają się przodem do siebie - postawa „spocznij” - postawa „spocznij”
2.

„baczność”

poczet sztandarowy          do ceremonii ślubowania wystąp

 

postawa zasadnicza

– poczet

sztandarowy

wykonuje krok

do przodu

– sztandarowy

pochyla sztandar

 

– postawa „prezentuj”

 

 

 

– postawa

„salutowanie

w miejscu”

3. „do ślubowania”

uczestnicy w postawie zasadniczej,

ślubujący podnoszą prawą rękę na wysokości oczu skierowaną w stronę sztandaru (dwa złączone palce skierowane                 do przodu)

– postawa

zasadnicza

– postawa

„salutowanie

w miejscu”

4. „po ślubowaniu”

uczestnicy „spocznij”,

ślubujący opuszczają rękę, zwracają się tyłem do pocztu sztandarowego i odchodzą                              w wyznaczone miejsce

- postawa „spocznij”

– postawa „prezentuj”

 

 

– postawa

„zasadnicza”

– postawa „spocznij”

 

 Tekst ślubowania (przyrzeczenie absolwentów na sztandar szkoły):

 My, absolwenci SZKŁOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIETEGO JÓZEFA W KASZOWIE – wychowywani w duchu wartości patriotycznych, humanistycznych i obywatelskich – Uroczyście Ślubujemy!:

 • Być prawymi i wartościowymi Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

– Ślubujemy!

 • Zachować pamięć o 1000-letnim dziedzictwie naszego Narodu, a w przyszłości przekazywać ją naszym dzieciom i wnukom

– Ślubujemy!

 • Bez wahania służyć Ojczyźnie.

– Ślubujemy!

 • Rozwijać swoje talenty, by służyły dobru i bogactwu naszej Ojczyzny.

– Ślubujemy!

 • Czcić i szanować honor Rodziny, Szkoły, Ojczyzny.

– Ślubujemy!

 

 • Ceremoniał powitania szczególnych gości

 Prowadzący uroczystość podaje komendę:

 

Lp. Komendy Poczet sztandarowy Opis chwytu
1. Poczet – „baczność”

Postawa zasadnicza. Chorąży wykonuje chwyt – do prezentowania sztandaru

w miejscu.

Postawa – prezentuj.
2. Na prawo/lewo – Patrz! Prezentuje sztandar, gdy gość honorowy znajdzie się w odległości około 5 kroków przed sztandarem (albo jeżeli przejdzie przez próg szkoły), po przebrzmieniu komendy. Salutowanie sztandarem w miejscu.
3. Poczet – Spocznij! Przyjmuje postawę po przejściu gościa honorowego 5 kroków za sztandar. Postawa spocznij.
 1. Zasady postępowania przy wymianie chorążego i asysty w czasie długotrwałych uroczystości podyktowane względami zdrowotnymi:
 •  nowa zmiana ustawia się o krok przed zmianą pełniącą służbę
 • zmieniający sztandarowy cicho podaje zapowiedź komendy – „Poczty sztandarowe”- (poczty stają w postawie baczność)
 • chorąży podaje sztandar jednej z asysty
 • przekazuje szarfę, potem rękawiczki nowemu chorążemu, następnie odbiera sztandar
 • dotychczasowa asysta przekazuje szarfy i rękawiczki nowej asyście
 • zmieniający sztandarowy kładzie rękę na drzewcu sztandaru tuż poniżej ręki sztandarowego pełniącego służbę i przejmuje sztandar
 • na komendę „w tył zwrot” nowy poczet ustawia się frontem i pełni służbę
 • ustępujący sztandarowy podaje cichą komendę („w lewo lub w prawo zwrot”, na wprost marsz”) i opuszcza miejsce służby.
 1. Udział sztandaru w uroczystościach poza terenem szkoły:
 • Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych a także na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 

 1. Ceremoniał podnoszenia i opuszczania flagi państwowej
Lp. Komendy Poczet flagowy
1.

Baczność!

Poczet flagowy do podniesienia flagi        państwowej marsz!

 

– poczet flagowy krokiem defiladowym

maszeruje w kierunku masztu flagowego

i zatrzymuje się zwrócony frontem

po komendzie – „poczet stój”

– flagowy kładzie flagę na ręce asysty z lewej

strony i następnie zaczepia flagę na maszt

– asysta trzyma wolny koniec flagi

aż do momentu rozpoczęcia hymnu

państwowego (mogą grać werble).

2. Flagę państwową podnieść!

– na pierwsze dźwięki hymnu państwowego

flagowy podnosi flagę

– czas podnoszenia powinien być

zsynchronizowany z trwaniem hymnu

(jedna zwrotka)

– asysta stoi obok w postawie zasadniczej

3. Spocznij!

– po podniesieniu flagi poczet flagowy

wykonuje w tył zwrot i stoi przy maszcie

przez cały czas trwania części oficjalnej

uroczystości

4.

Baczność!

Poczet flagowy flagę państwową opuścić!

– poczet flagowy wykonuje w tył zwrot

i ustawia się frontem do masztu

– flagowy opuszcza flagę

5. Spocznij!

– po opuszczeniu  flagowy  zdejmuje flagę

– asysta  składa flagę i układa na ręce

flagowego

– poczet flagowy wykonuje w tył zwrot

i po komendzie „na wprost marsz”

odmaszerowuje w wyznaczone miejsce

 

Flagę państwową opuszcza się i zdejmuje w tym samym dniu, w którym została podniesiona po zakończonej uroczystości. Przy uroczystościach, które są ważnym wydarzeniem w życiu szkoły czynność tę należy wykonać dopiero po opuszczeniu terenu przez zaproszonych gości, jednak nie później, niż na koniec dnia (przed zachodem słońca).

 

 1. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.
 2. Wszelkie zmiany w treści ceremoniału opracowuje zespół powołany przez dyrektora szkoły i przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej.

 

„Ceremoniał szkolny z udziałem pocztu sztandarowego” został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ŚWIETEGO JÓZEFA W KASZOWIE UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ Z DNIA 01.09.2017r.

 

 

                                                                                                             Opracowanie: Jolanta Karcz