SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ŚWIĘTEGO JÓZEFA

Historia nauczania w Kaszowie jest bardzo długa i sięga końca XVIII w., kiedy to, jak czytamy w Kronice Szkoły Ludowej w Kaszowie, w roku 1790 ksiądz proboszcz z Liszek, Franciszek Kolendowicz, rozpoczął nauczanie miejscowych dzieci. Uczył on sam, a czasami również parafialny organista. Ponieważ Kaszów należał do parafii lisieckiej, przypuszczać można, że także jakieś dzieci z Kaszowa uczestniczyły w tym nauczaniu. Następna wzmianka o początkach nauki szkolnej w naszej miejscowości pochodzi z roku 1817, czyli z czasów Wolnego Miasta Krakowa. We Wspomnianej już kronice czytamy:

W roku 1817 za czasów wolnego i niepodległego Miasta Krakowa i jego Okręgu powstała komisja organizacyjna, która (…) sporządziła statut organizacyjny dla szkół początkowych, mocą którego szkoły początkowe w każdej stosowniejszej gminie zaprowadzano, budynki szkolne urządzano, nauczycieli przeznaczano i tymże utrzymanie zabezpieczano.

Rok szkolny 1929/30 – lekcja muzyki

W tym właśnie czasie miała powstać w Kaszowie szkoła m.in. dzięki hojności jednego z zamożniejszych gospodarzy, Wojciecha Owcy, który „odstąpił swego w środku wsi przy gościńcu położonego domu, w którym   jednej połowie szkoła się znajdowała, w drugiej zaś była szynkownia, nadto dziedzic dał gruntu około 3-ech morg.”.

Niestety z czasem budynek uległ zniszczeniu. Nalegania władz sprawiły, iż w roku 1848 powstał nowy budynek wystawiony wspólnymi siłami mieszkańców Kaszowa i Nowej Wsi Szlacheckiej. Niestety żadna ze wsi nie była w stanie utrzymać szkoły, a rząd państwa austriackiego nie dofinansowywał w tym okresie nowo powstałych placówek. Jednak prawie na każdą zimę gmina sprowadzała sobie nauczyciela, któremu każdy posyłający dzieci do szkoły za „parę miesięcy zimowych składał umówione należności”.

Taka  nieustabilizowana sytuacja nauczania w Kaszowie trwała do 1867 roku, kiedy to postanowiono przyjąć prywatnego nauczyciela. 2 lutego 1868 roku gmina Kaszów i Nowa Wieś Szlachecka podjęły uchwałę zobowiązującą je do całościowego utrzymania szkoły, co zostało ostatecznie potwierdzone w odpowiednim urzędzie w Krakowie dnia 2 czerwca 1868 roku.  Można więc przyjąć, że od tego czasu „ nauka stale i regularnie jest prowadzona”. Pierwszym nauczycielem i jednocześnie kierownikiem szkoły był Feliks Górski. Pełnił tę funkcję przez 17 lat.

W roku 1871 liczba uczniów szkoły wyniosła ponad 500 i budynek nie mógł już pomieścić takiej ilości, zdecydowano więc wybudować nowy budynek filialny w Nowej Wsi Szlacheckiej. 2 maja 1874 roku  Szkoła Ludowa w Kaszowie została przeistoczona przez Wysoką c.k. Radę Szkolną we Lwowie na szkołę etatową z dwoma nauczycielami.

Przez te wszystkie lata budynek szkolny stopniowo ulegał coraz większej degradacji, tak, że w 1883 r. zaczął grozić zawaleniem. W związku z tym „ Kierujący nauczyciel Feliks Górski zamknął budynek szkolny grożący niebezpieczeństwem dnia 9 maja 1883 r. i zarządził naukę półdzienną w przybudowanej sali szkolnej w ten sposób, że klasa II pobierała naukę przed południem, a klasa I po południu”. Przeprowadzono doraźny remont, który ukończono w październiku 1883 r. i wkrótce rozpoczęto zbiórkę pieniędzy na budowę nowego budynku. Budowę tę rozpoczęto w końcu w 1892 roku, a 1 listopada 1893 r. odbyło się uroczyste poświęcenie szkoły. Budynek ten wielokrotnie remontowany i przebudowywany istnieje do dnia dzisiejszego.

Lekcja gimnastyki przed budynkiem szkolnym w 1934 r.

Rok 1938 – szkoła z nowym ogrodzeniem

W 1966 r. szkoła w Kaszowie wzbogaciła się o nowy, niewielki budynek, w którym urządzono klasopracownię zajęć praktyczno-technicznych oraz pracownię fizyki i chemii. Obecnie mieści się w nim biblioteka szkolna.

Sytuacja lokalowa szkoły była jednak w dalszym ciągu bardzo trudna. W 1972 r. ówczesny dyrektor Stanisław Maro wystąpił z inicjatywą dobudowania północnego skrzydła szkoły. Choć prace rozpoczęto już następnego roku, to dopiero po ukończeniu kapitalnego remontu w roku szkolnym 1982/83 można było w pełni cieszyć się ze szkoły rozbudowanej i zupełnie zmienionej w środku – z centralnym ogrzewaniem, kanalizacją i dużymi, jasnymi salami. Duża w tym zasługa pani Grażyny Pilawskiej, która w tych latach pełniła obowiązki dyrektora.

W kolejnych latach budynek szkolny zyskał nowy dach, został ocieplony i pokryty nową elewacją, wymienione zostały też wszystkie okna.

Budynek szkolny obecnie (fot. R. Such)

Dnia 11 maja 2005 r. nasza szkoła otrzymała imię św. Józefa. Dlaczego właśnie ten patron? Otóż, żyją jeszcze w Kaszowie osoby, które pamiętają, iż właśnie takie imię nosiła Szkoła Podstawowa w Kaszowie. Wiele z nich ma świadectwa, na których widnieje ten patron. Patronowi poświęcona jest tablica pamiątkowa, którą odsłonięto w trakcie uroczystości nadania szkole imienia 11 maja 2005 r. Od tego dnia pełna nazwa szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Świętego Józefa w Kaszowie.

Kard. F. Macharski dokonuje poświęcenia tablicy pamiątkowej

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej – Wójt Gminy Liszki Wojciech Burmistrz i Dyrektor Szkoły Małgorzata Wesołowska

Z kronik szkolnych dowiadujemy się, że 24 czerwca 1928 r. odbyło się poświęcenie szkolnego sztandaru wyhaftowanego i ofiarowanego przez jedną z tutejszych nauczycielek. Niestety w czasie II wojny światowej sztandar ten zaginął.

Wyjście ze sztandarem do Liszek

Mając na uwadze nawiązanie do tradycji, Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie podjęli starania, aby nadać szkole nowy sztandar. 25 kwietnia 2009 r. szkoła w Kaszowie przeżyła niejako drugą w swojej historii Uroczystość Nadania i Poświęcenia Sztandaru. W uroczystości wzięli udział goście z Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Gminy Liszki.

Małopolski Kurator Oświaty A. Dzigański składa gratulacje Dyrektor B. Szewczyk

Uroczystość Poświęcenia i Nadania Sztandaru Szkole w kościele parafialnym

16 września 2010 r. szkoła wzbogaciła się o tak potrzebne boisko szkolne i piękny plac zabaw dla dzieci.

Wójt Gminy Liszki Wacław Kula otwiera plac zabaw

Występ uczennic Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaszowie podczas uroczystości otwarcia nowego boiska szkolnego oraz placu zabaw